Artikel 1: Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, op alle gesloten overeenkomsten, op alle aankopen en bestellingen, dit alles zowel gedaan op de uitbatingszetel van de vennootschap als gedaan, online, per e-mail of via elk ander medium.

1.2 Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de koper deze voorwaarden integraal te aanvaarden.

1.3 De voorwaarden zoals hieronder bepaald, betreffen de enige en volledige voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomsten met de koper en vervangen desgevallend alle eerder gemaakte afspraken of overeenkomsten. Wanneer in een aanvraag, bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging van de koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die met onderstaande voorwaarden in strijd zijn, gelden eerstgenoemde voorwaarden enkel wanneer ze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 de bepalingen zoals voorzien in artikel 10 van deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor zover de betrokken koper ‘consument’ is in de zin van artikel 1.1,2de van Boek I van het Wetboek Economisch Recht dd. 28/02/2013.

Artikel 2: Definities

2.1 de verkoper: Network-IT BVBA, BVBA met maatschappelijke zetel te Adegemstraat 88, 2800 Mechelen, met ondernemersnummer 0553.500.113

2.2 Online bestellingen, aankopen of overeenkomsten: bestellingen, aankopen of overeenkomsten telkens afgesloten via de verkoopssite van de verkoper.

2.3 Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; Dit alles begrepen in de zin van artikel 1.8.15° van Hoofdstuk 4 van Boek VI van het nieuwe wetboek economisch recht.

Artikel 3: Vorming van het contract

3.1 De online bestellingen gebeuren in verschillende technische stappen : de koper kan vrijblijvend kennisnemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen. Alvorens tot een online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te identificeren. Voorgemelde identificatie laat de koper toe zijn bestelling te plaatsen waarna hem/haar door de verkoper per e-mail een orderbevestiging wordt bezorgd. Enkel de orderbevestiging door de verkoper is voor het laatstgenoemde bindend.

3.2 De koper kan op ieder ogenblik voor het plaatsen van de online bestelling kennisnemen van de door hem, met het oog op de verwerking van de bestelling, ingevoerde gegevens; alsmede deze op dezelfde wijze corrigeren voor zover deze onvolledig of niet correct zouden zijn.

3.3 De tussen de koper en de verkoper online tot stand gekomen overeenkomst zal door de verkoper met het oog op archivering uitgeprint worden en gedurende een termijn van 1 jaar bewaard worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en is op eenvoudig schriftelijk verzoek van de koper beschikbaar.

3.4 De tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

3.5 Door het plaatsen van een online bestelling gaat de koper akkoord volledige en waarheidsgetrouwe gegevens te verschaffen omtrent persoonlijke gegevens zoals identiteit, adres en betalingsgegevens.

3.6 De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 : Levering

4.1 Bestelde goederen worden meestal geleverd en afgehaald op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper. In sommige gevallen kunnen de bestelde goederen ten laste van de koper op een ander adres geleverd worden. De leveringskosten zijn niet opgenomen in de aangegeven prijs en komen ten laste van de koper. Ingeval de goederen op het ogenblik van de verzending nog niet zouden betaald zijn, worden deze steeds onder rembours verzonden.

4.2 De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van orderbevestiging door de verkoper. De in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien de leveringstermijn, voor wat de goederen in voorraad betreft, evenwel een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de orderbevestiging vanwege de verkoper overschrijdt, zal de tussen partijen gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, behoudens wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht in hoofde van de verkoper en behoudens andersluidende afspraak tussen partijen op het einde van de hierboven bepaalde termijn van 60 dagen gemaakt. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. Elke gedeeltelijke levering heeft een gedeeltelijke betaling tot gevolg.

4.3 De levering op een ander adres dan op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper geschiedt steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van de uitbatingszetel van de verkoper. De klant hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

4.4 Levertijd

4.4.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Network-IT BVBA wordt ontvangen.

4.4.2 Projecten worden opgenomen in de planning zodra het projectvoorschot op rekening van Network-IT BVBA is ontvangen.

4.4.3 De door Network-IT BVBA opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4.4 Het project wordt door Network-IT aan de opdrachtgever opgeleverd door het zenden van een e-mailbericht met een link die de toegang verschaft tot de website, die technisch en grafisch is uitgewerkt.

4.4.5 Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Network-IT de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd

4.4.7 Projecten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant werden voldaan.

4.4.8 Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt Network-IT BVBA steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.

Artikel 5 : Facturatie – Betaling

5.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar cash, per bankcheque, of overschrijving naar Fortis Bankrekening , behoudens andersluidende overeenkomst. Voor on-line bestellingen behoudt de verkoper zich het recht de betalingsmogelijkheden te beperken tot overschrijving naar Fortis Bankrekening of Paypal-rekening.

5.2 Elke betaling wordt door de verkoper steeds aangerekend op de langst openstaande factuur.

5.3 Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege, zonder nieuwe ingebrekestelling, volledig en onmiddellijk opeisbaar worden mits aanrekening van verwijlintresten van 10 % per jaar. De verkoper is daarenboven gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom met een minimum van 50 EUR.

5.4 Voor bestellingen waarvan het bedrag excl. taxen (Auvibel, Bebat, BTW, Recupel, Reprobel, …) en transportkosten lager is dan €150, is de verkoper gemachtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van €5,00 incl. BTW (€4,13 excl. BTW).

5.5 Indien de klant niet binnen de 7 dagen na factuurdatum schriftelijk protesteert wordt hij/zij geacht de factuur te aanvaarden.

5.6 Alle facturen dienen steeds en onmiddellijk betaald worden vanaf datum factuur en ten laatste na ontvangst van de factuur en dit op de zetel van Network-IT BVBA, behoudens een afwijkend beding, dat schriftelijk wordt bevestigd door Network-IT BVBA.

5.7 Network-IT BVBA zal steeds haar facturen per e-mail naar de klant sturen. De klant aanvaardt deze manier van communicatie.

5.8 Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Network-IT BVBA het recht om haar verbintenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de koper haar betaling heeft gedaan en haar verbintenissen correct naleeft. Bij gebreke aan betaling of naleven van de verbintenissen en dit binnen de 15 dagen na een aanmaning van Network-IT BVBA, heeft deze laatste ook het recht om alle diensten éénzijdig en definitief stop te zetten, zonder dat de koper het recht heeft op een schadevergoeding. Network-IT BVBA zal dit beschouwen als ernstige contractuele wanprestatie in de zin van artikel 1184 lid 2 BW e zal de door haar geleden schade kunnen verhalen op de koper, die steeds en minstens 250,00 euro zal bedragen.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze geheel zijn betaald.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid – Vrijwaring

7.1 Protesten i.v.m. niet-conforme levering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een termijn van 1 maand vanaf de levering, zoniet wordt het protest als nietig en onbestaande beschouwd.

7.2 Vrijwaring door de verkoper t.a.v. de koper is beperkt tot de vrijwaring voor eigen daad van de verkoper alsmede voor de vrijwaring voor verborgen gebreken welke binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld.

7.3 De goederen worden verkocht ‘as is’ en worden, behoudens de gevallen omschreven in artikel 7.2. of artikel 10 niet teruggenomen.

7.4 Op maat gemaakte en verkochte computerprogramma’s, website designs of vertaalwerken worden onder geen enkel beding teruggenomen.

7.5 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of slechte inlichtingen betreffende de hardware van de koper.

7.6 Op alle goederen aangekocht via de verkoper is er een standaard garantie door de fabrikant. Bij een defect binnen de garantieperiode dient U de fabrikant/invoerder te contacteren. Tenzij expliciet anders vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant, zijn alle administratie- en verzendkosten voor het ter herstelling aanbieden van goederen bij de fabrikant ten laste van de koper. Deze bepaling is niet van toepassing voor consumenten zoals bepaald in de zin van in de zin van artikel 1.1, 2° van Boek I van het wetboek economisch Recht dd. 28/02/2013.

7.7 Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur of kassabon kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief CD’s, handleidingen en alle andere toebehoren worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan.

7.8 Ter herstelling aangeboden goederen die niet defect blijken te zijn of die enkel softwareconfiguratieproblemen bevatten, staan niet onder garantie. Het oplossen van de vastgestelde problemen gebeurt op kosten van de koper. In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens €75 exclusief BTW voor onderzoeks- , administratie- en verzendkosten die door de verkoper zouden gemaakt worden. De koper staat in voor het brengen en afhalen van de ter herstelling aangeboden goederen.

De herstellingen die niet onder garantie gebeuren, worden uitgevoerd op kosten van de koper, tegen de op dat ogenblik geldende uur- en stukkosten. Ingeval van niet akkoord met de vooropgestelde herstelkosten door de klant, wordt het product onhersteld terug ter beschikking gesteld van de klant.In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens € 75 exclusief BTW voor onderzoeks- , administratie- en verzendkosten die door de verkoper zouden gemaakt worden.

Ingeval de herstelprijs minder dan €75 exclusief BTW bedraagt, dan wordt de herstelling zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant uitgevoerd en gefactureerd. De bepaling of een herstelling van een product al dan niet onder garantie valt, gebeurt door de fabrikant van desbetreffend product.

7.9 Het nemen van alle veiligheidsmaatregelen teneinde het verlies van gegevens of mogelijke schade tijdens herstelling te vermijden, vallen ten laste van de koper.

7.10 De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het foutief gebruik van de geleverde goederen en/of diensten en/of foutieve handelingen in hoofde de koper.

7.11 Alle ontwerpen en grafische designs, alsook de rechten op de gecrëerde websites, die op vraag van de koper door Network-IT BVBA worden ontwikkeld en aangeleverd aan de koper, blijven steeds eigendom van Network-IT BVBA.

De koper zal deze nooit mogen gebruiken voor andere doeleinden, noch commercialiseren, noch publiceren op andere locaties, in de breedste zin van het woord, tenzij mits schriftelijk akkoord van Network-IT BVBA.

Overtreding van dit artikel zal aanleiding geven tot een schadevergoeding van minstens 2500,00 euro per vastgestelde inbreuk, tenzij een grotere schade kan worden aangetoond.

Network-IT BVBA heeft steeds het recht om een stakingsvordering in te stellen en een dwangsom te eisen van minstens 250,00 euro/dag en dit zolang de inbreuk niet ongedaan wordt gemaakt.

Atikel 8 : Installatie

8.1 Het aanvaarden van de bestelling door de verkoper houdt in hoofde van de verkoper geen enkele verplichting tot installatie van de goederen in. Op vraag van de koper kunnen installaties van de bestelde goederen door de verkoper uitgevoerd worden.

Artikel 9 : Prijzen en kosten

9.1 De prijzen van de goederen en diensten worden exclusief BTW vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De aangegeven prijzen voor niet in voorraad zijnde goederen zijn vatbaar voor verhoging in geval de door de fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van douanerechten, fabricagekosten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan of in geval van verandering van type of model.

9.2 De gebeurlijke installatiekosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de koper. Om de installatie uit te voeren, gelden de op dat moment geldende uurtarieven en verzendkosten.

9.3 De gebeurlijke leveringskosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de koper. Om de levering uit te voeren, gelden de op dat ogenblik geldende leveringskosten.

9.4 De prijzen van de goederen en diensten worden exclusief Recupel vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De recupelbijdrage wordt afzonderlijk vermeld.

Artikel 10 : Verzaking ingeval van verkoop op afstand

10.1 Conform artikel VI67 van het wetboek Economisch recht en onverminderd artikel VI.73 van het Wetboek beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.70, §1, tweede lid, en artikel VI.71 zijn vastgesteld.

Onverminderd artikel VI.68 verstrijkt de in paragraaf 1 bedoelde herroepingstermijn 14 dagen na:

1° voor levering van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
2° voor verkoop van goederen: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit neemt of:

a) Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt;
b) Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in het bezit neemt;
c) Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Artikel 11 : Verbreking van de overeenkomst

11.1 Bij verbreking van de overeenkomst ten laste van de koper zal deze aan de verkoper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
11.2 Bij terugkerende (maandelijks, jaarlijks,…) facturen dient de klant minstens 30 dagen op voorhand de diensten op te zeggen.

Artikel 12 : Auteursrecht

12.1 De levering van de goederen houdt geen overdracht van enig intellectueel of industrieel recht in hoofde van de verkoper in.

12.2 De koper verbindt zich ertoe de verkoper te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten in hoofde van de verkoper ingevolge het gebruik dat de koper van de betrokken goederen maakt.

12.3 Iedere inbreuk door de koper op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de verkoper zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 13 : Verwerking van persoonsgegevens

13.1 De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens.

Alvorens tot een online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te registreren waarna deze een loginnaam en een wachtwoord per e-mail krijgt toebedeeld. Hiervoor dient de koper zijn naam, voornaam, volledig adres,en e-mailadres op de verkoopsite in te vullen.

13.2 De door de koper via bestelbonnen, de verkoopsite of enig ander middel verstrekte persoonsgegevens zullen door de verkoper (verantwoordelijke voor de verwerking) enkel verwerkt worden met het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen én, mits uitdrukkelijke toestemming van de koper, tevens om laatstgenoemde op de hoogte te houden van kortingen en prijsinformatie.

De door de verkoper verzamelde persoonsgegevens worden onder geen beding aan enige derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan.De koper heeft het recht op toegang tot de met betrekking tot hem verzamelde persoonsgegevens, alsmede een recht op verbetering. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden.

De koper heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te verzetten alsmede om de verwijdering van de op hem/haar slaande persoonsgegevens te bekomen. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden.

Artikel 14 : Service Level Agreement (SLA)

14.1 SLA’s worden gecommuniceerd in de offerte aan de klant of op vraag van de klant.

14.2 SLA’s worden geactiveerd en gefactureerd bij aanvang van project.

14.3 SLA’s worden periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

Artikel 15 : Verzendingen

15.1 De verkoper zal steeds trachten de door de koper bestelde goederen te bundelen tot 1 colli voor verzending. Indien de verkoper echter oordeelt dat een verzending omwille van praktische redenen verpakt dient te worden in meerdere collis, zal de verkoper gemachtigd zijn hiervoor een toeslag te rekenen aan de koper.

15.2 De verzendingstarieven zullen toegepast worden volgens de geldende tarieven op het moment van de koop. Network-IT BVBA heeft het recht om een toeslag aan te rekenen voor de verpakkings- en behandelingskosten. De standaard verzendingsdiensten van toepassing zijn Bpost en Kiala.

Artikel 16 : Abonnementen

16.1 Abonnementen bevatten doorgaans operationele en adviserende consultancy. Het gaat steeds om een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet om een resultaatsverbintenis. Advies komt steeds naar best vermogen en op basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval bindend. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart Network-IT BVBA van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.

16.2 Abonnementen worden geactiveerd en gefactureerd bij aanvang van project.

16.3 Abonnementen worden periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

Artikel 17 : Ontwikkeling van programmatuur

17.1 De partijen zullen schriftelijk specifiëren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal gebeuren. Network-IT BVBA zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.

17.2 De klant verkrijgt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. De eigendom van door Network-IT BVBA verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Network-IT BVBA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

17.3 Network-IT BVBA heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

17.4 Network-IT BVBA is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen,…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

17.5 Network-IT BVBA kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules.

17.6 De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld.

17.7 Network-IT BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

17.8 Licentiekosten voor deze modules zullen doorberekend worden aan de klant. Network-IT BVBA zal steeds gebruik maken van een groepslicentie indien dit beschikbaar is. In voorkomend geval dient de klant zelf alsnog een licentie aan te schaffen wanneer de samenwerking met Network-IT BVBA wordt stopgezet.

17.9 Wanneer de klant via Network-IT BVBA een module aankoopt bij een derde partij, dan gelden de algemene voorwaarden en licentiebepalingen van deze derde partij.

Artikel 18 : Domeinnamen en webhosting

18.1 Network-IT BVBA treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen.

18.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Network-IT BVBA vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

18.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Network-IT BVBA tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Network-IT BVBA geen bemiddeling heeft verleend.

18.4 Alle hostingcontracten door Network-IT BVBA aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. De termijn vangt aan van zodra de ruimte beschikbaar is gemaakt op een webserver van Network-IT BVBA.

18.5 Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via Network-IT BVBA te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop Network-IT BVBA een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

18.6 Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Network-IT BVBA is in dat geval niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Network-IT BVBA als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

18.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost door of via Network-IT BVBA copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

18.8 Network-IT BVBA is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

18.9 Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

18.10 Het afsluiten van een SLA (Service Level Agreement) is optioneel indien wordt gekozen voor een hosting via Network-IT BVBA.

18.11 Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Network-IT BVBA wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

18.12 Indien er een onderhoudscontract afgesloten wordt met Network-IT BVBA dan zal de website/webshop geupdate worden in het mate van het mogelijke en indien de software dit toelaat.

18.13 Enkel en alleen minor updates (of zo bepaalde security updates) zijn inbegrepen in een onderhoudscontract indien ze de functionaliteit van de software niet breken. Indien de software niet meer naar behoren functioneert heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om een backup terug te zetten of kunnen de problemen opgelost worden in regie.

Artikel 19 : Waarborg

19.1 De garantie bestaat erin dat Network-IT BVBA te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.

19.1.1 SaaS (Software as a service): Network-IT BVBA verleent met betrekking tot al dan niet in licentie gebruikte programmatuur van derden en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. Network-IT BVBA garandeert evenmin dat de toepassing van de licentiesoftware storingsvrij of zonder fouten zal zijn.

19.1.2 Modules (al dan niet betalend): Network-IT BVBA verleent met betrekking tot al dan niet in licentie gebruikte modules van derden en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. Network-IT BVBA garandeert evenmin dat de toepassing van de software storingsvrij of zonder fouten zal zijn.

19.1.3 Maatwerk webprojecten: Na de oplevering van het project kan de klant genieten van 30 kalenderdagen waarbij de bugs gratis worden opgelost. Onder oplevering wordt verstaan het moment waarop het project (geheel of gedeeltelijk) voor het eerst op de domeinnaam te zien is voor de buitenwereld, of in gebruik genomen werd wanneer het om een niet-publiek project gaat. Elke garantie vervalt indien de klant door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij Network-IT BVBA voorafgaand zijn schriftelijk akkoord hiermee heeft gegeven.

19.1.4 Consultancy opdrachten: Uitvoerende en adviserende consultancy opdrachten worden uitgevoerd in de vorm van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet als een resultaatsverbintenis. Advies komt steeds naar best vermogen en op basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval bindend. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart Network-IT BVBA van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.

19.2 Tijdens de garantie periode zullen bugs opgelost worden zonder additionele kost. Bugs veroorzaken technische conflicten en hebben een negatief effect op de werking van de website. Er is geen sprake van een bug wanneer:

19.2.1 een nieuwe functionaliteit wordt gevraagd;

19.2.2 er aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn/gevraagd worden;

19.2.3 het gaat om een visuele aanpassing die het functioneren niet verhindert;

19.2.4 het gaat om fouten veroorzaakt door foutieve administratie van de website door de opdrachtgever;

19.2.5 het gaat om onjuist gebruik van de toepassing door de opdrachtgever;

19.2.6 het de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie is die leidt tot gebreken.

19.3 Wanneer aan Network-IT BVBA binnen de genoemde termijn geen gebreken/bugs gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Na deze periode van 20 dagen worden gebreken en bugs door Network-IT BVBA indien mogelijk en op voorwaarde dat Network-IT BVBA deze opdracht wenst te aanvaarden, opgelost en aangerekend in regie.

Artikel 20 : Geschillen

20.1 Alle geschillen in verband met de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging of enig ander geschil in verband met de overeenkomst tussen koper en verkoper zullen uitsluitend toevertrouwd worden aan de beoordeling door de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen.

20.2 Network-IT BVBA is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor wijzigingen die worden uitgevoerd in naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of de gevraagde werken wettelijk zijn. Hieronder omvat het auteursrecht, merkenrecht, handelsrecht, eigendomsrecht en andere wettelijke overeenkomsten.